Jump to content


му уσυтυвє ιηтяσ

Why do we need tags are for scrubs

 • Please log in to reply
5 replies to this topic

_Prammospammer #1 Posted 01 March 2016 - 01:31 AM

  Junior Sergeant

 • Players
 • 5812 battles
 • 190
 • Member since:
  12-12-2015

Heres my YouTube intro that me and my friend made in Blender 

 


Edited by _SAVAG3, 01 March 2016 - 01:33 AM.

 

OOF > PNDA 

 


Sure_man_tank #2 Posted 01 March 2016 - 01:35 AM

  Senior Sergeant

 • Players
 • 3726 battles
 • 501
 • [III-H]
 • Member since:
  01-12-2015

Very yes


           

           

                                                              *Clickbait*

Premiums: IS-6, AT-15A, Pz. S35, T7 Combat Car, T2 Light, Locust, Pz. IV Anko SP, Kuro Mori Mine

 


dont_open_dead_inside #3 Posted 01 March 2016 - 01:40 AM

  First Sergeant

 • Players
 • 11607 battles
 • 2,385
 • [SPUDX]
 • Member since:
  08-23-2014
νεrγ gοοd ιπτrο

f9Yj0xl.gif


Camoisland #4 Posted 01 March 2016 - 02:15 AM

  First Sergeant

 • Players
 • 8297 battles
 • 3,403
 • Member since:
  12-19-2014

View Post_SAVAG3, on 29 February 2016 - 05:31 PM, said:

Heres my YouTube intro that me and my friend made in Blender 

 

t̛̥̱̪̰͇̮̤̱̖̮̺͍̲̫̩̒͐͒ͣ̑̄͛̌ͩ͐̈́̐ͮͧ̚͞h̴̢̛̝͈̳̮̦̹̥̜̱̩̪͎͕̲̪̿̇̏ͣ̌ͪ̇̒̉̿̓ͤ̈́ͩ͆̾ͭ͜â̶̜̮̲̞̙̗͉̯̈͐̈͌̑ͤ̆ͮ̍̕t̞͇͙̠̎̎̈ͬ̈́ͬ̐̀̍̑̊̇͞͞s̶̅̽̾ͫ͊ͦ̾̿̃ͦͭ̀̀̋̔͏̼̫̯̟͓͍ ̸̸̧̞̘̲̦̘̞͓̼̩̙̟͑̈́ͣ͑ͫ̏̑ͭ̽͑̌ͣ̀ͮͭ͠ͅp̶̈̎̅͛̈́͠͏͙̦͎̲̪̘̀̕r̺̟̦̱̫͇̦̹̦̻̜͙̞͚̅́͐͌ͦ̍ͧ͒̇͊͛͂ͤ̀͢͜͠͞e̛̲̫̟̰̯̖̮̤̟̖͕̝̦͈̼͖̙͊ͩ̅̈́ͤͯ̄̋͑̈ͭͥ̾̈͟͠t̫͉͕̗̜̏ͦ̏̈̊ͧ̾̃̄ͬͯ͜͢ṱ̵̵̢͕̻̗͍̙̳̗̣͙̦̟̰͉̰͙ͭͨ͛̇ͩ̆͒ͯ͛ͪͪ́y̴̍ͦ̓̃̽ͥ͐ͤͫ̇ͪ̐̍̅͏̳̫̞̦̮͔̣̥̹̗̖̱͍̺͔͖̘ ̸̛̠̫̬̦̞͙̯͇͚͚̥͕͙̰ͩ̍͒ͦ̒̇̎̉̍̄̍͘g̟̠̤̩̣̭͕̭͖͙͈̖̮̻̺̈̾̓ͬͩͨ̎̋̃̔̓̎͒ͥͬ͢͠ơ̡̰̺̤̣̯̰̻͖̘͍̫̲̞͖̫̑̎ͧͧ̋ͣ́͐ͪͪ̐̎ͅo̩̳̙͔͚̪͈͇̹̝̞̬͉ͦ̾ͦͪ̍̀͘͜d̵̷̡̪̱̱̦̗͍̤͚̩̼̦̙̜͎̙͔͑ͦͧͬ̀̾ͨ̋̐̕ ̵͋ͩ̍̎̽͂̃̏ͫ̈́ͣ̌ͣ̉̒̚҉̳̤̦̣̜̼̣̮͎͙f̡͔̜̻̫͖̥̟̝̭͉̺͓ͧ͐̌̿̾̐ͨ͆̉̅́ͩ̅͂ͯ́̕͢͟o̶̪̠̬̬̝̞̳͖͙̜̗͍͆͐ͫͮ̏͐̓̃̌̀͟͡͡ṛ͓̘̜̱͈̻̟̒ͨ̌͛ͪ̎ͨ́ͯ͜͠ ̸̢̼͓͙̺͎͔̭̻̘͊̓̀̽̅ͭͪ͊̎͗͟͢b̶̷̡̨̰̰̫͕͇̙̰̤̦̪̮͎̭̬̿̿͊ͯ͠ͅl̶̖͕̫̮͙̼͕̠̮̗̥̠̬̇̓͋ͦ̕͟ͅę̧̛̬̻͕̰̰͓͇͚̞͓̥̻̲͉̰̗̣͉̽̅ͤ̎ͧͤͧ̈́̓͋̿̈̉̓̚͢ͅn̨̊ͥͪ̀͐͗ͨ̉͏͎̯̥̘̥̜̥͓̳̖͢ͅd̢̛̛̘̰͖͚̠ͪͭͫͨ͆̋ͭ̈̃͛͜͝ȩ̷̨̙͍̫̤͔̥͉̭̪̤̥͓̓̏̿ͪ̾ͩͥͬ̋̌̊ͬͭ͂̅́́ͅṟ̸͎͙̪̣̮̞̣̻͈̘̖͔̜̤̹̘͑́́̏ͮ̐̒͒́͞ͅ ̥̲͈̺̳͚͍̲̜̥͕̬̩̳̭̘̼̥̰̅̓̽͗̈́ͦ͋͂̑ͪ͝Libereco #5 Posted 01 March 2016 - 02:39 AM

  First Sergeant

 • Players
 • 19282 battles
 • 1,948
 • [TIFU]
 • Member since:
  06-27-2014
I'm gonna play, platoon scrub

Sure_man_tank #6 Posted 01 March 2016 - 09:12 AM

  Senior Sergeant

 • Players
 • 3726 battles
 • 501
 • [III-H]
 • Member since:
  01-12-2015

View PostCamoisland, on 29 February 2016 - 06:15 PM, said:

t̛̥̱̪̰͇̮̤̱̖̮̺͍̲̫̩̒͐͒ͣ̑̄͛̌ͩ͐̈́̐ͮͧ̚͞h̴̢̛̝͈̳̮̦̹̥̜̱̩̪͎͕̲̪̿̇̏ͣ̌ͪ̇̒̉̿̓ͤ̈́ͩ͆̾ͭ͜â̶̜̮̲̞̙̗͉̯̈͐̈͌̑ͤ̆ͮ̍̕t̞͇͙̠̎̎̈ͬ̈́ͬ̐̀̍̑̊̇͞͞s̶̅̽̾ͫ͊ͦ̾̿̃ͦͭ̀̀̋̔͏̼̫̯̟͓͍ ̸̸̧̞̘̲̦̘̞͓̼̩̙̟͑̈́ͣ͑ͫ̏̑ͭ̽͑̌ͣ̀ͮͭ͠ͅp̶̈̎̅͛̈́͠͏͙̦͎̲̪̘̀̕r̺̟̦̱̫͇̦̹̦̻̜͙̞͚̅́͐͌ͦ̍ͧ͒̇͊͛͂ͤ̀͢͜͠͞e̛̲̫̟̰̯̖̮̤̟̖͕̝̦͈̼͖̙͊ͩ̅̈́ͤͯ̄̋͑̈ͭͥ̾̈͟͠t̫͉͕̗̜̏ͦ̏̈̊ͧ̾̃̄ͬͯ͜͢ṱ̵̵̢͕̻̗͍̙̳̗̣͙̦̟̰͉̰͙ͭͨ͛̇ͩ̆͒ͯ͛ͪͪ́y̴̍ͦ̓̃̽ͥ͐ͤͫ̇ͪ̐̍̅͏̳̫̞̦̮͔̣̥̹̗̖̱͍̺͔͖̘ ̸̛̠̫̬̦̞͙̯͇͚͚̥͕͙̰ͩ̍͒ͦ̒̇̎̉̍̄̍͘g̟̠̤̩̣̭͕̭͖͙͈̖̮̻̺̈̾̓ͬͩͨ̎̋̃̔̓̎͒ͥͬ͢͠ơ̡̰̺̤̣̯̰̻͖̘͍̫̲̞͖̫̑̎ͧͧ̋ͣ́͐ͪͪ̐̎ͅo̩̳̙͔͚̪͈͇̹̝̞̬͉ͦ̾ͦͪ̍̀͘͜d̵̷̡̪̱̱̦̗͍̤͚̩̼̦̙̜͎̙͔͑ͦͧͬ̀̾ͨ̋̐̕ ̵͋ͩ̍̎̽͂̃̏ͫ̈́ͣ̌ͣ̉̒̚҉̳̤̦̣̜̼̣̮͎͙f̡͔̜̻̫͖̥̟̝̭͉̺͓ͧ͐̌̿̾̐ͨ͆̉̅́ͩ̅͂ͯ́̕͢͟o̶̪̠̬̬̝̞̳͖͙̜̗͍͆͐ͫͮ̏͐̓̃̌̀͟͡͡ṛ͓̘̜̱͈̻̟̒ͨ̌͛ͪ̎ͨ́ͯ͜͠ ̸̢̼͓͙̺͎͔̭̻̘͊̓̀̽̅ͭͪ͊̎͗͟͢b̶̷̡̨̰̰̫͕͇̙̰̤̦̪̮͎̭̬̿̿͊ͯ͠ͅl̶̖͕̫̮͙̼͕̠̮̗̥̠̬̇̓͋ͦ̕͟ͅę̧̛̬̻͕̰̰͓͇͚̞͓̥̻̲͉̰̗̣͉̽̅ͤ̎ͧͤͧ̈́̓͋̿̈̉̓̚͢ͅn̨̊ͥͪ̀͐͗ͨ̉͏͎̯̥̘̥̜̥͓̳̖͢ͅd̢̛̛̘̰͖͚̠ͪͭͫͨ͆̋ͭ̈̃͛͜͝ȩ̷̨̙͍̫̤͔̥͉̭̪̤̥͓̓̏̿ͪ̾ͩͥͬ̋̌̊ͬͭ͂̅́́ͅṟ̸͎͙̪̣̮̞̣̻͈̘̖͔̜̤̹̘͑́́̏ͮ̐̒͒́͞ͅ ̥̲͈̺̳͚͍̲̜̥͕̬̩̳̭̘̼̥̰̅̓̽͗̈́ͦ͋͂̑ͪ͝

 

ZALGO TEXT TRANSLATOR!!!

           

           

                                                              *Clickbait*

Premiums: IS-6, AT-15A, Pz. S35, T7 Combat Car, T2 Light, Locust, Pz. IV Anko SP, Kuro Mori Mine

 


Also tagged with Why, do, we, need, tags, are, for, scrubs

1 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users